Water weblog

Guido van der Wedden

Waterschapsbelasting ondanks AWP niet omlaag

De AWP Delfland heeft het tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in de discussie over de verdeling van de waterschapsbelastingen niet voor elkaar gekregen de andere partijen te overtuigen om de belastingen voor burgers komend jaar te laten dalen. Helaas in tijden van crisis dus geen lastenverlaging voor de inwoners van Delfland.


Het Algemeen Bestuur van Delfland bepaalt hoeveel procent van de waterschapsbelasting door de inwoners van Delfland wordt betaald en hoeveel procent door de bedrijven, boeren, tuinders en natuur. Tot 2008 betaalden de inwoners en de anderen allebei de helft. Sinds 2008 betalen de inwoners 60% van de belastingen waarmee zij meebetalen om de tarieven voor boeren (die dat jaar enorm zouden stijgen) redelijk te houden.

Ik betoogde namens de AWP dat, nu de tarieven van de boeren door een wetswijziging zijn verlaagd, de tijd is aangebroken om deze verhouding terug naar 50% - 50% te zetten, waardoor de inwoners van Delfland daadwerkelijk lagere waterschapsbelastingen zouden gaan betalen. Dit voorstel kon helaas alleen rekenen op de steun van de PvdD. Helaas dachten de coalitie van boeren en bedrijven, het CDA, de PvdAWater Natuurlijk en oppositiepartijen VVD en Natuurterreinen hier anders over. Zij steunden het collegevoorstel om naar 57% voor de inwoners te gaan. De belastingen gaan komend jaar dus ook voor de inwoners van Delfland gewoon omhoog.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees hieronder mijn bijdrage aan de vergadering:

Volgens de Waterwet kan Delfland aan de categorie ingezetenen (inwoners) via tariefdifferentiatie tussen de 41 en 50 % kosten toerekenen. Het behoort tot de bestuurlijke vrijheid om binnen deze bandbreedtes te bepalen wat het exacte ingezetenenaandeel wordt. Deze maximale percentages kunnen door ons als Algemeen Bestuur nog eens met 10% opgehoogd worden, als er sprake is van bijzondere omstandigheden (voor meer achtergrondinformatie over dit systeem, lees hier).

Zo’n bijzondere omstandigheid was er in 2008 toen de boeren door een wetswijziging onevenredig veel meer watersysteemheffing gingen betalen. Om de boeren tegemoet te komen en een eerlijker tarief te laten betalen, is daarom destijds na veel discussie door het Algemeen Bestuur het percentage voor de inwoners op 60% gezet. Neveneffect was dat daardoor ook bedrijven minder gingen betalen.

Inmiddels heeft de Minister er met een nieuwe wetswijziging voor gezorgd dat de boeren minder gaan betalen en daarmee is een einde gekomen aan de bijzondere omstandigheid van destijds. Het percentage voor de ingezetenen kan daarom volgens de AWP Delfland terug naar 50%.

De inwoners van Delfland hebben het in deze financiële crisis zwaar te verduren. Ik breng in herinnering dat wij het waterschap met de hoogste belastingtarieven zijn. Tegen alle verzoeken afgelopen jaren van de gemeenten in ons gebied in, heeft Delfland jaar in jaar uit de tarieven laten stijgen. Vijf jaar geleden zijn de inwoners solidair geweest met de boeren en de bedrijven profiteerden mee. De AWP Delfland is van mening dat, nu wet is gewijzigd en de tarieven voor de boeren zijn verlaagd, de tijd is aangebroken dat de boeren en de bedrijven solidair zijn met de inwoners.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees meer in de bijdrage 'Belasting omlaag in Delfland: leuker kunnen we het wél maken' van AWP fractievoorzitter Hans Middendorp.

Weergaven: 264

Reactie van Guido op 19 Oktober 2013 op 10.21

Zie ook punt B.02 in het verslag voor het volledige debat over de verhoging van de belasting en mijn bijdrage daaraan:

De heer Van der Wedden (AWP Delfland) heeft van de hoogheemraad gehoord dat ervoor is gekozen om de nieuwe verordening maar voor twee jaar te laten gelden, om de nieuwe VV in staat te stellen een nieuwe afweging te maken. De VV hoort vandaag een afweging te maken en zich niet bezig te houden met rommelen in de marge, zoals de heer Canton in eerste termijn zei. Het maakt de heer Van der Wedden ook niet uit hoe groot de meerderheid of de minderheid in 2009 was, van belang is wat de VV op dit moment vindt en wil. In dat verband wijst hij erop dat ook na het aanvaarden van het voorstel Delfland nog steeds de hoogste tarieven van Nederland heeft. Tegen alle verzoeken in van inliggende gemeenten heeft Delfland jaar in jaar uit de tarieven laten stijgen. Vijf jaar geleden zijn de ingezetenen solidair geweest met ongebouwd, waar bedrijven van meeprofiteerden en nu is het volgens hem tijd dat ongebouwd en bedrijven solidair zijn met de ingezetenen. Hij begrijpt dat daar in de VV geen draagvlak voor is, indiening van een amendement heeft dan ook geen zin. De AWP Delfland zal tegen het voorstel van de coalitie stemmen.

 

De heer Wiegman (PvdA) herinnert aan de motie Dijkema van destijds over het weerstandsvermogen, waarin is aangegeven dat in 2018 dit vermogen weer positief zou moeten zijn. Daarnaast zou in 2014 de exploitatie weer positief moeten zijn. Het beleid van het college is daar nog steeds op gericht.

Verder merkt hij op dat het voorliggende voorstel uiteraard in het openbaar bekend is gemaakt, waardoor iedereen er kennis van kon nemen. In Delfland zijn er 480.000 huishoudens, 40.000 bedrijven en 14 gemeenten, en van hen is er geen enkele reactie gekomen op het voorstel. De heer Van der Wedden wijst erop dat de VV-leden zijn gekozen om deze huishoudens, bedrijven en gemeenten te vertegenwoordigen. Het kan hem dan ook niet schelen hoeveel zienswijzen er al dan niet zijn ingediend. De heer Wiegman let niet alleen op de standpunten die het algemeen bestuur van Delfland inneemt, maar ook op signalen uit de buitenwereld. Over het voorstel dat nu aan de orde is, zijn er geen signalen gekomen. De heer Van der Wedden betoogt dat de heer Wiegman zich jarenlang niets heeft aangetrokken van signalen die wél kwamen, onder andere verzoeken van gemeenten om de tarieven niet verder te laten stijgen. De heer Wiegman bestrijdt dat. In de al genoemde motie Dijkema is opgenomen dat gedurende een aantal jaren de zuiveringsheffing met 10% zou stijgen en de systeemheffing met 8,5% en het college heeft zich er vervolgens samen met de organisatie zeer voor ingespannen om op lagere percentages uit te komen. Op dit moment ziet het ernaar uit dat in 2014 wordt uitgekomen op een verhoging van 3% voor de systeemheffing en 4% voor de zuiveringsheffing en ook in 2013 is een lager tarief in rekening gebracht dan waar in de motie-Dijkema van uitgegaan werd. Het college heeft dus wel degelijk geluisterd naar signalen van buiten en luistert daar nog steeds naar, maar het voorstel voor een nieuwe verdelingsmethodiek is voor de buitenwereld geen aanleiding geweest om een reactie te geven.

 

De Verenigde Vergadering besluit bij handopsteken conform het voorstel, waarbij de voorzitter constateert dat de fracties van de AWP Delfland en de Partij voor de Dieren ertegen hebben gestemd.

Reactie van Guido op 19 Oktober 2013 op 12.32

In een jubelend persbericht stelt de dijkgraaf dat Delfland "tot het uiterste is gegaan om de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden".

Dit bestrijd ik ten zeerste. Eind september nog heeft de AWP in de discussie over de verdeling van de waterschapsbelastingen niet voor elkaar gekregen de andere partijen te overtuigen om de belastingen voor burgers komend jaar te laten dalen door een eerlijkere verdeling tussen burgers, boeren en bedrijven, zie het bericht hierboven.

Reactie van Guido op 24 Oktober 2013 op 18.39

Zie ook het bericht Tarieven stijgen licht, in AD editie Delft en AD editie Westland van 21 oktober 2013.

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden