Water weblog

Guido van der Wedden

AWP op de bres voor bijzonder Delflands bruggetje

In het Algemeen Dagblad van 14 april 2012 was te lezen dat het hoogheemraadschap van Delfland aan de provincie Zuid-Holland opdracht heeft gegeven om bij de oeverreconstructie van het Rijn-Schiekanaal één van de laatste vier bijzondere historische trekpadbruggetjes te slopen. Dit bruggetje bevindt zich bij het kolkje voor het historische gemaal net buiten de bebouwde kom van Delft aan de Abtswoudse Polder.

 

De Midden-Delfland Vereniging trekt daarom aan de bel. Volgens een streekhistoricus is het bruggetje, ondanks dat het geen Delfts gemeentelijk monument is, wel degelijk bijzonder omdat het nog heel precies laat zien hoe de trekvaart werkte. Aan de vaartzijde is de leuning heel laag gehouden en naar de grond toe afloopt, zodat de sleepkabel van de trekschuit niet bleef haken aan de leuning als het paard over het bruggetje liep.

Het trekvlietbruggetje (foto AD).

 

De provincie zegt alert te zijn op elementen met dit soort historische waarde, maar dit is niet het besluit van de provincie: “als het waterschap de opdracht wijzigt zullen wij kijken hoe de oever verbeterd kan worden met behoud van dit bruggetje” aldus de woordvoerder in de krant.

 

Naar aanleiding van dit bericht zal de AWP Delfland donderdag in de Verenigde Vergadering aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden de vraag stellen of het college bereid om de opdracht tot sloop onmiddellijk in te trekken en de provincie te helpen met bekijken hoe de oever zodanig verbeterd kan worden dat dit historisch waardevolle bruggetje behouden kan blijven en tegelijkertijd de veiligheid van de kade blijft gewaarborgd.

Weergaven: 377

Reactie van Guido op 24 April 2012 op 7.17

De AWP Delfland heeft in de week voorafgaand aan de Verenigde Vergadering van Delfland op 19 april vragen ingediend om mondeling te bespreken. Daags vóór de vergadering ontvingen alle leden van de VV een brief ondertekend door de dijkgraaf en de secretaris-directeur, waarin de achtergrond en hoe het proces was gelopen, helder uit de doeken werd gedaan. In de vergadering presenteerde de dijkgraaf ook nog 'lichtbeelden' om de situatie ter plekke te verduidelijken:

1. Bij de komende dijkverbetering langs de Schie, uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland, wordt ook de oude maalkom van het historische gemaal Abtswoudse polder gedempt, waardoor het bruggetje geen functie meer heeft. De 'maalkom' is op het oog niet meer dan een onduidelijke poel tussen het jaagpad en de asfaltweg.

2. De provincie is opdrachtgever voor de kadeverbeteringswerkzaamheden, en de projectleider van de provincie is met het hoogheemraadschap van Delfland een afkoopsom overeengekomen voor het dempen van de maalkom en het verwijderen van het bruggetje.

3. Het jaagpadbruggetje is totaal verroest en kan niet worden gerestaureerd, en zou moeten worden vervangen. Volgens de dijkgraaf gaat het ook niet om een 'historisch' bruggetje, maar een 'replica' uit 1940. Het college ziet er geen heil in om een 'nieuw' bruggetje bovenop de kadeverbetering te leggen, zonder dat daar water onderdoor stroomt. Wel stelt het college voor om een informatiebord te plaatsen ter herinnering.

4. Er ligt een identiek bruggetje in Midden-Delfland langs de Noordvliet, dat bovendien schitterend is gerestaureerd. En er is nog een tweede bruggetje, dat er iets anders uitziet maar ook de typische verlaagde leuning heeft.

Jaagpadbruggetje langs de Noorvliet, http://recreatie.middendelfland.net.

 

Met deze uitleg kan de AWP Delfland instemmen met de verwijdering van de maalkom en het bruggetje bij het oude gemaal Abtswoudse polder. Landschappelijk zijn de elementen 'maalkom' en 'bruggetje' totaal losgezongen van hun omgeving, en behoud van de maalkom vraagt een forse investering, zonder enige noodzaak.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat het iniatiatief voor verwijdering van het bruggetje en demping van de maalkom is uitgegaan van de provincie Zuid-Holland, dit in tegenstelling wat in sommige kranten is beweerd. Wel is het zo dat Delfland heeft ingestemd met het voorstel van de provincie, gezien de hoge investeringskosten die met het behoud van de maalkom zouden zijn gepaard.

Trekpad langs de Noorvliet, foto: http://recreatie.middendelfland.net

Reactie van Guido op 27 Augustus 2012 op 13.07

Trekpadbruggetje langs Delftse Schie behouden

Het trekpadbruggetje langs de Schie aan de Schieweg in Delft wordt behouden. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland staat veiligheid tegen overstroming uit de Schie voorop. Dit kan voldoende gegarandeerd worden door aanpassingen aan de maalkom.

 

De provincie Zuid-Holland verbetert de kade van de Schie. Delfland had eerder met de provincie afgesproken dat zij daarbij de maalkom van het oude gemaal dempen en het bruggetje verwijderen. Reden hiervoor is dat de maalkom een zwakke plek in de kade vormt. De maalkom heeft geen functie meer na het buiten werking stellen van het gemaal Lage Abtswoudse Polder. Een maalkom is een open waterverbinding waarlangs het oude gemaal teveel water uit te polder naar de Schie pompte.

Delfland heeft nu met de provincie afgesproken dat zij de rand rondom de maalkom ophogen en een oeverconstructie aanbrengen. Delfland verwacht dat de kosten hiervoor niet hoger zijn dan eerder met de provincie overeen is gekomen. Ook het onderhoud van de maalkom wordt hierdoor niet duurder. De gemeente Delft neemt het trekpadbruggetje over.

De oplossing is door het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en stichting Midden-Delfland is Mensenwerk samen met de heer Van der Heiden gevonden. De voorzieningenrechter had hen op 22 juni gevraagd om samen een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De rechter deed deze uitspraak in het bezwaar dat de heer Van der Heiden aantekende tegen de watervergunning van Delfland aan de provincie.

Foto: erfgoedstem.nl

Reactie van Guido op 7 Oktober 2013 op 19.07

Ook in de noordfranse stad Amiens kwam ik een jaagpadbruggetje tegen langs de Chemin de Halage:

Reactie van Guido op 3 Juni 2014 op 19.05

Na een aantal overleggen met belanghebbenden is halverwege 2012 het besluit genomen het trekpadbruggetje inclusief het kommetje tijdens de versterking van de kade niet te amoveren maar te behouden. Het bruggetje en het kommetje zijn daarmee weliswaar behouden maar blijken te verkeren in deplorabele toestand. De fractie Water Natuurlijk heeft daarom begin juni 2014 een aantal vragen aan het college van D&H geformuleerd:

  1. Bent u op de hoogte van de staat van onderhoud van zowel het voornoemde trekpadbruggetje als het kommetje?
  2. Bent u met ons van mening dat met het besluit tot het behoud van het bruggetje en het kommetje er ook verantwoordelijkheid bij Delfland rust voor onderhoud van beiden?
  3. Bent u met ons van mening dat als er met anderen afspraken over onderhoud zijn gemaakt er ook verantwoordelijkheid rust bij Delfland, met name bij het nakomen van die afspraken?
  4. Kunt u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van acties die u gaat ondernemen om te komen tot een echt borgen van een belangrijk deel van het verhaal van het water in ons gebied? Met andere woorden, wat gaat u ondernemen om het trekpadbruggetje en het kommetje daadwerkelijk te behouden?

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2020   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden