Water weblog

Guido van der Wedden

Beperken kwijtschelding houdt waterschapslasten betaalbaar voor iedereen

Gemeenten moeten armoedeprobleem zelf oplossen

De Haagse wethouder sociale zaken & werkgelegenheid Rabin Baldewsingh (PvdA) trekt in de Volkskrant fel van leer tegen het voorstel tot afschaffing van de kwijtschelding van de zuiverinsgheffing door het hoogheemraadschap van Delfland. De AWP Delfland vindt de reactie van wethouder Baldewsing onbegrijpelijk. Wij ontvangen juist veel steunbetuigingen om de kwijtschelding af te toppen. Eerder verklaarde Baldewsingh Delfland de oorlog. Nu roept hij het algemeen bestuur van Delfland op 19 november tegen dit voorstel te stemmen. Met een constructieve oplossing komt Baldewsingh helaas niet. 

Steeds minder schouders dragen steeds meer lasten

De kwijtschelding bij Delfland bedroeg in 2005 nog € 2 miljoen, in 2015 € 15,3 miljoen en bij ongewijzigd beleid wordt dit € 19 miljoen in 2017, circa 10% van de totale begroting. Het sterk verstedelijkte Delfland is daarmee goed voor 20% van de kwijtschelding door alle Nederlandse waterschappen samen. Het waterschap moet wel zijn werk doen. Het kwijtgescholden bedrag moet daarom worden opgebracht door de inwoners en bedrijven die wél waterschapsbelasting betalen. Hierdoor moeten steeds minder mensen, steeds meer gaan betalen. Daarmee komt de solidariteit onder druk.

Principekwestie

De wereld verandert en het Rijk heeft de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor integrale uitvoering van het Armoedebeleid, afgestemd op de lokale situatie. Armoedebeleid is dus uitdrukkelijk geen wettelijke taak van waterschappen, die als functionele overheid dan ook geen kwijtschelding horen te verlenen. De gemeenten krijgen hiervoor geld van het rijk: wethouder Baldewsingh besteedt hier dit jaar maarliefst 62 miljoen aan. Als het armoedebeleid van Baldewsingh meer succes zou hebben, hoefde Delfland nu niet in te grijpen.

Beter voor iedereen

Waterschapsbelasting bestaat uit zuiveringsheffing (gezuiverd afvalwater) en watersysteemheffing (droge voeten). De kwijtschelding voor de watersysteemheffing blijft gehandhaafd, die voor de zuiveringsheffing vervalt. Dit levert geen extra inkomsten voor het waterschap op, maar leidt tot lagere tarieven voor iedereen: de tarieven zouden bij ongewijzigd beleid in vier jaar tijd met 41 euro stijgen, terwijl ze, als iedereen meebetaalt, vrijwel hetzelfde zullen blijven. Het gaat overigens om een gering bedrag: iedereen betaalt straks 25 cent per dag voor het doortrekken van de wc. Is dat nou zo onredelijk?

Armoedeval

Van die lagere tarieven profiteren straks álle inwoners, maar met name diegenen die net boven de bijstandsnorm zitten. Deze groep, die niets kwijtgescholden krijgt, betaalt nu immers als percentage van het inkomen het meest voor de waterschappen. Deze laatste groep kan veel minder profiteren van allerlei regelingen, waarvan de huishoudens met een minimum c.q. bijstandsinkomen wel gebruik kunnen maken. Juist deze groep wil Delfland niet extra laten betalen om de kwijtschelding voor anderen te kunnen financieren. Het voorstel verkleint dus de armoedeval. 

Schrijnende gevallen

Delfland heeft begrip voor de effecten van de afschaffing van de kwijtschelding. Daarom zal er voor de meest schrijnende gevallen, bijvoorbeeld personen die via gemeentelijke kredietbanken een schuldhulpverleningstraject doorlopen, in een oplossing voorzien worden. Ook nu al kunnen huishoudens overigens hun waterschapsbelasting betalen in tien termijnen.

Oplossing

Gemeenten vrezen dat het versoberen van de kwijtschelding tot problemen leidt op het terrein van het armoedebeleid. Dat is begrijpelijk, want het Rijk stelt hiervoor (te) weinig financiële middelen ter beschikking. Delfland heeft daarom aangeboden om samen met de gemeenten naar het Rijk te gaan om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem. Over deze handreiking horen we Baldewsingh echter niet. Of is het wel zo makkelijk om met retoriek richting Delfland de eigen onmacht om de armoedeproblemen op te lossen te verbloemen?

De moderne afvalwaterzuiveringsfabriek Harnaschpolder van Delfland, langs de A4 tussen Delft en Rijswijk. Omdat Delfland van de gemeente Den Haag de zuivering bij Houtrust niet op die locatie mocht uitbreiden, was een dure, nieuwe locatie nodig, waardoor Haagse poep en plas nu eerst naar de Harnaschpolder wordt gepompt om vervolgens, na zuivering, weer terug naar zee te worden gepompt. Gecombineerd met veel verhard oppervlak en kwetsbaar laag gelegen land leidt dat tot uitzonderlijk hoge kosten en daarom hoge tarieven in Delfland. 

 

Weergaven: 169

Reactie van Guido op 19 November 2015 op 6.48

Naast veel positieve reacties op bovenstaande plannen, ontvangen wij ook af en toe bericht van tegenstanders, zo vond ik vanmorgen dit gedicht in mijn mailbox:


Belachelijk

het Hoogheemraadschap heeft
een helder
idee

wij vinden
van niet
protesteert u
mee

arme mensen
iedere eurocent
draaien zij
om

deze maatregel
is ontzettend
dom

eerst kostendelersnorm
nu voor
het waterverbruik
fors betalen

minima's waar
gaan zij
dit geld
vandaan halen

Den Haag rechttoe

naar nog
veel meer
armoe

Tonia van Venetien

Reactie van Guido op 23 November 2015 op 15.55

Inmiddels heeft de VV van Delfland het besluit tot geleidelijke afschaffing van een deel van de kwijtschelding genomen.

Gemeenten hebben aangekondigd stappen te nemen en wethouder Baldewsingh van Den Haag heeft gesteld dat de zuiveringstaak beter bij een andere overheid belegd kan worden. Vroeger waren er in sommige regio's aparte Zuiveringschappen die de afvalwaterzuivering regelden. Als de gemeente Den Haag denkt dat zij deze taak goedkoper , efficienter en net zo goed kunnen...

 
De gemeenten kunnen zich beter op de toekomst richten. Ondanks protest van diverse wethouders heeft Delfland besloten deze maatregel door te voeren. Dit is een zelfstandige bevoegdheid van een democratisch orgaan waartegen een gemeente verder niet veel kan doen. Er kan nu beter in oplossingen gedacht worden. Delfland heeft aangeboden samen met de gemeenten, VNG/ Unie van Waterschappen het probleem bij het Rijk aan te kaarten om te zorgen dat meer geld voor armoedebeleid vanuit het Rijk naar gemeente gaat. Blijven de gemeenten tegensputteren, of nemen de colleges van B&W nu het initiatief om op korte termijn samen met Delfland op te trekken om deze handschoen op te pakken?

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden