Water weblog

Guido van der Wedden

Keersluis Poldervaart in oude glorie hersteld

Na een voorbereiding van enkele jaren is de renovatie van de keersluis in de Poldervaart van start gegaan. De Poldervaartvereniging heeft in 2008 het initiatief genomen tot het herstel van de sluizen nabij buurtschap Kandelaar in Overschie bij de overgang naar de Delftse Schie. Inmiddels is genoeg geld verzameld en is de renovatie gestart. Na de renovatie zullen passanten ter hoogte van Kandelaar door middel van informatiepanelen worden verteld over de geschiedenis van de Poldervaart en van de sluis.

 

Na droogpompen werkput (foto: http://keersluispoldervaart.nl/)

 

Ook na renovatie zal de keersluis niet gebruikt kunnen worden. Ten eerste zou dit extra financiële middelen vergen. Daarnaast zijn er technische complicaties: het peil van de Poldervaart ligt wat lager dan de Schie: indien de sluis wordt geopend dan moeten de dijken van de Poldervaart worden versterkt. Daarnaast is het water van de Schie behoorlijk vuil en de Poldervaart vrij schoon. Een idee voor toekomstig gebruik dat leeft is het maken van een zogenaamde passantenhaven door iets verder dan de sluisdeuren in de Poldervaart een dam te maken. Via de keersluis is dan een open verbinding te maken van deze passantenhaven met de Schie. Maar dit is nog toekomstmuziek...

De sluis werd in 1928 gebouwd om het aan de Poldervaart grenzende gebied (zoals Kethel) te beschermen tegen overstromingen zoals bij de dijkdoorbraak van 1903. De sluis is volgens de restauratievisie opgesteld door de Stichting Historische Stuwen & Sluizen te Gouda een keersluis van gewapend beton met drie doorgangen. Daarvan zijn er meer in Nederland, vaak van baksteenmetselwerk maar ook wel uitgevoerd in beton. Als beton-constructie is de sluis kenmerkend voor de periode vóór 1940. Bijzonder aan deze sluis is het gebruik van Zweeds rood graniet als bekleding voor de randen van het sluislichaam. Daarmee is deze sluis uniek te noemen en heeft deze bouwtechnisch-historische waarde. De sluis is een kenmerkend onderdeel van de eeuwenoude Poldervaart en vertelt iets over de geschiedenis van dit water. Ook daarom heeft de sluis een niet onbelangrijke cultuurhistorische waarde.

Tot 1970 heeft de sluis gefunctioneerd. Daarna werden de deuren vastgezet omdat de Poldervaart niet meer voor afwatering werd gebruikt. Daarna is er aan de sluis vrijwel niets meer gedaan. Dit zou betekenen dat uiteindelijk een ruïne overblijft en dat wil de Poldervaartvereniging voorkomen. Drijvende krachten achter het project, John Poot en Everard ter Haar, hebben daarom, nadat toestemming was verkregen van het hoogheemraadschap van Delfland (eigenaar van de keersluis) en het recreatieschap Midden-Delfland (beheerder van het omliggende gebied) ten behoeve van de renovatie een stichting opgericht en fondsen en subsidie geworven. Inmiddels is voldoende geld bijeengebracht en zijn de werkzaamheden gestart.

De Poldervaartvereniging streeft er naar om na de renovatie de passanten ter hoogte van Kandelaar door middel van informatiepanelen te vertellen over de geschiedenis van de Poldervaart en van de sluis. Op de website van de Poldervaartvereniging kan de renovatie worden gevolgd.

 

Weergaven: 1125

Reactie van Frank van den Hoven op 18 September 2013 op 1.31

Verheugend dat het in deze financieel niet florissante tijden toch is gelukt om voldoende fondsen te verwerven voor restauratie van deze bijzondere sluis. Dit bericht is voor mij aanleiding geweest om een homepage te maken voor de buurtschap Kandelaar ( http://www.plaatsengids.nl/kandelaar ) en de sluis daar uiteraard ook te beschrijven. Jammer dat de 'kandelaar' die hier vroeger heeft gefunctioneerd als baken voor de scheepvaart, er niet meer is. Hint: wellicht kan er een replica worden gebouwd als er nog iets overblijft uit het restauratiepotje van de Keersluis.

Reactie van Guido op 28 September 2014 op 9.55

Gelukkig ben ik niet de enige die het mooi zou vinden als de sluis werkend gemaakt zou worden. Ik ben uitgenodigd voor een werksessie op 8 oktober a.s., waarbij met diverse stakeholders gezocht wordt naar concrete mogelijkheden om aanlegplaatsen voor recreatievaart aan de Schie te realiseren. Het project is gericht op het creëren van concrete overstapmogelijkheden voor vaarrecreanten op de Schie. De voorziening sluit aan op het Recreatietoervaartnet en biedt waterrecreanten een afmeerplek op de noord-zuidvaarroute. De recreatieve aanlegvoorziening met dagligplaatsen heeft een toegangspoortfunctie aan beide oevers van de Schie: vanaf het water wordt verbinding gelegd naar het Midden-Delfland als ook in de toekomst naar de te ontwikkelen landgoederen in de Schiezone. Hierdoor ontstaat er naast een noord-zuid vaarverbinding ook een oost-west stadlandverbinding.

Met deze werksessie willen we samen met u de wensen en ambities uitwerken, maar vooral ook aandacht schenken aan de (recreatieve) randvoorwaarden en (nautische) veiligheidseisen die het met zich meebrengt. Het doel is om uiteindelijk tot een concreet en haalbaar ontwerp te komen, dat voldoet aan de wensen en recht doet aan de belangen van de afzonderlijke stakeholders. In samenwerking met landschapsarchitect Oomen Landschap hebben we een eerste ontwerpschets opgetekend, welke binnenkort naar u zal worden nagestuurd. Tijdens de werksessie komt deze ontwerpschets naar voren als 'discussieschets' om het kader en het ontwerp af te stemmen met behoeften en voorwaarden van alle stakeholders. Na afloop wordt ieders inbreng verwerkt in een concreet ontwerp.

De locatie waaraan gedacht wordt, is achter de keersluis in de Poldervaart!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden