Water weblog

Guido van der Wedden

Peilen Alblasserwaard toch weer omlaag

Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diverse partijen betoogden dat ze het jammer vonden dat er niet gekozen is voor vernatting van het gebied om veenoxidatie en bodemdaling te voorkomen. Wat is het vergezicht, de visie van het waterschap? Hoe lang kunnen we hiermee nog doorgaan? Anderen hielden vast aan het standpunt waterschap heeft als functionele overheid de taak het peilbeheer aan te passen aan de functies van het gebied zoals die door andere overheden (provincie) zijn bepaald. Ik heb namens de AWP het voorstel van het college gesteund: dit peilbesluit in het maximaal haalbare binnen onze wettelijke taak.

Dhr. Bas de Groot van de SGP wist het in mijn ogen goed te verwoorden: er is gekozen voor een flexibel en dynamisch peilbeheer, wat geresulteerd heeft in een peilbesluit dat niet helemaal met het peil de functie volgt. Hij wees erop dat het peil in de sloot niet het grondwaterpeil is, omdat in dit veengebied het slootwater maar over een strook van ongeveer 1,5 meter de grond indringt en je met een hoger slootpeil dus geen hogere grondwaterstand bij droog weer regelt. Volledig onder water zetten is ook geen oplossing omdat het veen dan gaat rotten waarbij er CH4 ontstaat, een broeikasgas dat veel erger is dan CO2. Met onderwaterdrainage is volgens de SGP wel winst te boeken om de grondwaterstand te verhogen en veenoxidatie verder te verminderen. Hij riep op om hiervoor Europese subsidie aan te vragen.

Ik heb mij hierbij aangesloten: voor de Alblasserwaard is met dit peilbesluit het optimum gezocht tussen functie en klimaat. De peilen gaan omlaag, maar niet zover als de bodem is gedaald. Een hoger slootpeil of zelfs onder water zetten leidt niet tot de oplossing, nog los van de problemen die dat oplevert in relatie tot verminderde berging en daarmee grotere kans op wateroverlast in naastgelegen bebouwde gebieden die bij hevige regen hun water nu afwenden op het veenweidegebied. Met dit peilbesluit doen we het maximale.

In de commissie was uitgebreid gesproken over het afwegingskader bij het instellen van extra peilgebieden. Er is een aantal zienswijzen binnengekomen waarin partijen bijvoorbeeld vroegen om extra peilgebieden in te stellen. Sommige zijn gehonoreerd, andere niet. Het is voor het AB niet te volgen welk kader hiervoor gehanteerd is. De AWP steunde daarom de oproep van de VVD om met het AB in gesprek te gaan om tot een kader voor belangenafweging te komen voor volgende peilbesluiten. 

Weergaven: 12

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden