Water weblog

Guido van der Wedden

AWP: Delfland doet veel voor schaatsers, maar meer is mogelijk!

Het hoogheemraadschap van Delfland houdt bij vorst en dooi rekening met schaatsers. Hoewel het strikt genomen geen waterschapstaak is om ijs in goede condities te houden ten behoeve van schaatsers is het uit het oogpunt van het waterschapsimago wel een belangrijk aspect waar de nodige aandacht voor moet zijn. Het waterschap kan immers met maatregelen met betrekking tot bemaling, het instellen van een vaarverbod of het inzetten van een ijsbreker de ijstoestand beïnvloeden. De AWP Delfland vindt dan ook dat Delfland hier goed werk verricht, maar heeft nog een aantal suggesties voor verbetering.


Voor de afwegingen tussen waterhuishoudkundige belangen, de vaarweg- en nautische belangen en het recreatief medegebruik door schaatsers hanteert Delfland het 'Draaiboek Vorst en Dooi'. De AWP Delfland is blij met dit stuk en de wijze waarop de belangen van de schaatsers erin worden meegenomen, maar meer is mogelijk zonder noemenswaardige extra kosten. Het draaiboek is door de AWP voorgelegd aan een aantal schaatsers en schaatsverenigingen in ons gebied met de vraag om opmerkingen te maken en suggesties voor verbetering te geven.

Schaatsers in het Abtwoudse bos, ten zuiden van Delft.

Hieruit kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Om te beginnen gaven schaatsclubs aan dat het fijn zou zijn als er bij vorst een vaste contactpersoon voor de schaatsclubs op het hoofdkantoor van Delfland is aangewezen waar zij met hun vragen terecht kunnen. Dat is nu namelijk niet het geval.

De ijsgroei zou flink verbeterd kunnen worden als in de stad Delft bij vorst de stuwen die de binnenstad tegen hoogwater beschermen omhoog gezet kunnen worden, zodat het water in de binnenstad minder stroomt en eerder bevriest. Op die manier kan in het centrum eerder geschaatst worden. Buiten de stad zou ditzelfde bereikt kunnen worden door de boezemnoodkeringen buiten de stad bij beginnende langdurige vorst te sluiten om de stroming uit het water te halen en ijsgroei te bevorderen. Dit kan uiteraard niet waar afvoerroutes niet geblokkeerd mogen worden.

Als er dan eenmaal ijs ligt, dient het waterpeil op schaatsroutes zo constant mogelijk gehouden te worden om een betrouwbare ijsvloer te krijgen. Wat in de polders (bijv. Abtwoudse bos bij Delft) echter vaak gebeurt is dat het waterpeil onder het ijs zakt, het ijs knakt en er in het midden in de lengterichting een lange scheur loopt. Na een paar dagen fanatiek schaatsen, is het ijs vaak niet meer erg goed. Het zou prettig zijn als op druk beschaatste stukken ’s nachts af en toe een laag water op het ijs gezet zou worden, zodat de volgende ochtend een gladde ijslaag ontstaat. Mogelijk kan dit eenvoudig worden bereikt door in overleg met schaatsverenigingen op bepaalde locaties water vanuit de boezem in te laten.

Rondom bruggen is ook het een en ander te verbeteren. In Friesland komt men bruggen tegen met kluunvoorzieningen  of iets waarmee gemakkelijk een vlonder aangehaakt kan worden. Dit zorgt ervoor dat het in- en uit het water klimmen bij bruggen gereguleerd wordt en dat minder schade aan de oevers en oeverbeplanting ontstaat.Voor het schaatsen zou het gunstig zijn als bij nieuwbouw bruggen iets verhoogd worden zodat schaatsers er gemakkelijker onderdoor kunnen en dat bruggen zo gebouwd worden dat er sneller dan nu ijsvorming optreedt, bijvoorbeeld door materiaal- of kleurgebruik. De meeste bruggen zijn in beheer bij gemeenten, maar Delfland zou hen hierop kunnen wijzen.

Naast punten voor de schaatsers, werden ook andere zaken genoemd. Zo zou in het draaiboek moeten worden opgenomen dat bij hevige vorst gekeken wordt naar het maaien van riet op moeilijk toegankelijke plaatsen. Dit bespaart onderhoudskosten. En heeft Delfland als waterkwaliteitsbeheerder, waar ook de biologische waterkwaliteit (levende planten en vissen in het water) onder valt, ook niet een taak om te voorkomen dat vissen sterven bij erg dikke ijslagen?

De lijst met aanbevelingen is aan de verantwoordelijk hoogheemraad overhandigd. Het is te hopen dat een en ander verwerkt is voordat de winter (mogelijk alsnog) komt.

Weergaven: 202

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden