Water weblog

Guido van der Wedden

Monstersche Sluis weer open: voor pleziervaart, én als spuisluis?

Door de Monstersche Sluis in Maassluis moeten weer bootjes gaan varen. Dat vindt de Stichting Monstersche Sluis, die zich hier sinds 2008 voor inzet. De sluis is in het verleden dichtgezet omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd, nu zou hij opnieuw gebruikt kunnen worden, maar dan voor de pleziervaart. De stichting hoopt dit in 2014, als Maassluis 400 jaar bestaat, voor elkaar te hebben. De gemeente Maassluis, ondernemers en bewoners steunen het initiatief.

Het hoogheemraadschap van Delfland, beheerder van de sluis, die in de primaire waterkering ligt, wil wel meedenken en zijn kennis ter beschikking stellen aan het initiatief, maar niet meebetalen. Stimuleren van pleziervaart is immers geen taak van Delfland. Samen met Pleun van den Ende (VVD Delfland) bracht ik met het bestuur van de stichting een bezoek aan de sluis.

De sluis werd in het verleden gebruikt als spuisluis om water af te voeren naar zee en later als schutsluis om de groenteschuiten uit het Westland naar de haven van Maassluis te laten varen. Hiervandaan werden de groenten overgeladen voor verder transport, bijvoorbeeld naar Engeland. De sluis is in 1972 dichtgezet met een kleikist omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd.

Om te bepalen wat er moet gebeuren om de sluis weer werkend te krijgen, wil de stichting de sluis laten inspecteren en ook testen, o.a. door waterdruk op de deuren aan te brengen. Daarna kan de sluis worden opgeknapt en het mechaniek werkend gemaakt worden. Vervolgens zal de stichting de sluis door een ploeg van vrijwillige sluiswachters op zater- en zondagen gaan bedienen. De verwachting is dat zo'n 40 schepen per weekeind de sluis zullen passeren.

Herstel van de sluis zou echter niet alleen nuttig voor de pleziervaart zijn. Op 13 oktober 2013, toen diverse noodbergingen werden ingezet omdat er in korte tijd heel veel regen viel in Delfland, was de waterstand in de haven van Maassluis volgens metingen van Rijkswaterstaat NAP-0,80 m. Dat wil zeggen dat de sluis op dat moment ingezet had kunnen worden om te spuien. Een stuk goedkoper dan pompen. De vraag is echter hoe vaak, afhankelijk van wind en getij, het toevallig uitkomt om op deze duurzame manier te spuien.

Pleun van den Ende merkte daarnaast op dat indien twee maal per etmaal met laagtij even gespuid wordt via de sluis, dit ook meteen een perfecte vispassage is. Een nieuwe toegang voor aal/ paling vanaf de zee, via de Nieuwe Waterweg en de haven van Maassluis, ons gebied in.

Waarschijnlijk is bovenstaande niet genoeg om een investering van Delfland te rechtvaardigen, maar in elk geval heeft Delfland er toch ook wél een (klein) belang bij dat de sluisdeuren weer werkend gemaakt worden!

Aan het eind van de lege gracht de Monstersche Sluis. Bewoners zouden graag een bootje voor de deur aanmeren.

Guido van der Wedden bekijkt de Monstersche Sluis samen met het bestuur van de stichting en Pleun van den Ende (VVD Delfland).

Weergaven: 897

Reactie van Guido op 5 November 2013 op 18.48

Vandaag heb ik in de commissie Waterveiligheid gevraagd of het gebruik van de Monstersche Sluis als spuisluis in tijden van hoogwater, zoals afgelopen half oktober, een energiezuinige mogelijkheid biedt om water uit ons systeem naar zee te lozen. De hoogheemraden Bom (Waterveiligheid) en V/d Berg (Watersysteembeheer) antwoordden dat spuien slechts korte tijd per dag mogelijk zou zijn en er dus een beperkte hoeveelheid water door geloosd zou kunnen worden, terwijl veel mankracht nodig zou zijn om de sluis te openen en te sluiten. Zij zagen hier dus weinig in.

Reactie van Guido op 6 November 2013 op 16.41

Gisteravond in de commissie Waterkwaliteit heeft mijn collega Hans Middendorp de mogelijkheid van de Monstersche Sluis als vispassage genoemd. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst wees de mogelijkheid van een vispassage niet meteen af, maar benadrukte wel dat de optrekkende glasaal al bij gemaal Westland naar binnen kan, het is voor deze dieren veel lastiger om de Monstersche sluis te bereiken. Hans heeft de mogelijkheid van werk met werk maken benadrukt: een gemiddelde vispassage kost bij Delfland 7 ton, dus als je een deal kan sluiten met de Stichting ben je wellicht voor 3,5 ton klaar, wat ook te verdedigen is als de vispassage maar 50% effectief zou zijn. Bovendien heeft Hans aangegeven dat de vispassage Parksluizen van de lijst is afgevoerd, dus dat dit een alternatief is (Parksluizen erg duur en ook niet zeker of het erg efficiënt zal zijn). Volgens Hans (die visbioloog is) is een brede natuurlijke lokstroom via een sluis zeker positief voor vismigratie.

Reactie van Guido op 21 November 2013 op 12.14
Vandaag in de VV heeft het college aangegeven te zullen gaan kijken of het mogelijk is om het door de stichting en gemeente gevraagde onderzoek naar de staat van de sluis mede te financieren.

Verder werd duidelijk dat de sluis sinds de bouw van de Delflandse Dijk in '75-'76 geen onderdeel meer uitmaakt van de primaire waterkering, maar slechts een secundaire kering is.
Reactie van Guido op 25 November 2013 op 17.01

Gisteren heeft dhr. Koos Karssen, burgemeester van Maassluis, als veilingmeester in galerie RitsArt een twintigtal kunstwerken geveild die hiervoor speciaal gemaakt waren door kunstenaars uit Maassluis. De opbrengst (bijna 10.000 euro) kwam ten goede aan de stichting Monstersche Sluis.

Reactie van Guido op 15 Juni 2014 op 11.27
In het (nieuwe) collegeprogramma van Maassluis is komen te staan dat het college nastreeft om de sluis te openen om pleziervaart mogelijk te maken. Inmiddels is er een subsidieverzoek van de gemeente door het VSB fonds toegekend om de bruggen over de Noordvliet te openen.
 
De conditietest van de sluis gaat nu ook starten onder toeziend oog van een projectgroep. In de projectgroep nemen zitting, de gemeente, Delfland (Jaap den Dulk) en mensen van de stichting. Over ca. 2 maanden verwacht men de rapportage.
 
Inmiddels gaat de Stichting Monstersche Sluis starten met de opleiding van sluis-brugwachters en 12 juni was hier een voorlichtingsbijeenkomst over.
 
Reactie van Guido op 11 Juli 2014 op 17.36

Conditietest voor Monstersche Sluis gestart

Onder bezielende leiding van professor ir. Jan Stuip zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart voor de conditietest, die uitslag moet geven hoe de conditie van de sluis is en welke werkzaamheden moeten worden verricht om de  sluis weer in werking te stellen. Duikers zijn gestart met een grote schoonmaak van de sluis. Daarna begint de feitelijke conditietest. De Stichting Monstersche Sluis wil dit cultuurhistorisch monument weer een duurzame toekomst geven zodat deze weer gebruikt gaat worden als schutsluis voor de pleziervaart .
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Dijk B.V.uit Maasland met medewerking van Duik en Bergingsbedrijf  W.Smit B.V.en zullen eind juli zijn afgerond. De test wordt uitgevoerd door een van te voren vastgesteld protocol dat is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis.  Prof.Jan Stuip zal zijn rapportage eind augustus afronden. In de werkgroep die de rapportage begeleidt  zitten namens de Stichting Ko Heijboer en Marcel ’t Hart.  
De rapportage geeft niet alleen aan welke werkzaamheden moeten worden verricht om de sluis weer te openen maar ook de geraamde kosten die hieraan zijn verbonden alsmede de termijnen waarin een en ander zou moeten plaatsvinden. De stichting wil de benodigde gelden via sponsoring en fondsen verkrijgen. Leveringen in natura zijn natuurlijk ook welkom. Volgend jaar staat een goed opgeleid sluiswachtersgilde klaar om de schepen te schutten.

Medewerkers van een duikbedrijf verwijderen slib, puin e.d. van de bodem en inspecteren de sluis:

Reactie van Guido op 21 November 2014 op 18.19

AWP Delfland kandidaat Ko Heijboer uit Maassluis noemt een nieuw argument om de Monstersche Sluis te openen: vismigratie! Lees zijn artikel hier.

Reactie van Guido op 25 Mei 2016 op 17.39

Zie ook dit bericht van Ko Heijboer over de weigering van Delfland om de vergunningaanvraag mede te ondertekenen. 

Reactie van Guido op 7 Juni 2016 op 22.46

In juni 2016 heeft de AWP Delfland samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld over de Monstersche Sluis.

Reactie van Guido op 27 Juli 2018 op 11.12

Het is uiteindelijk gelukt: op 1 september 2018 is de feestelijke heropening van de Monstersche Sluis. Wat een ontzettend goed nieuws!

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden