Water weblog

Guido van der Wedden

Op drie september 2009 hebben de ministers Eurlings en Cramer een keuze gemaakt voor de aanleg van de A4 Midden Delfland. Minister Eurlings kiest voor een snelweg in een acht meter verdiepte open bak, vergelijkbaar met de Utrechtse Baan in Den Haag. Volgens sommige organisaties bestaat er een betere manier van bouwen als alternatief: de zogenaamde ‘A4 met vaart’.

Het plan ‘A4 met Vaart’ voorziet in een tunnel over de hele lengte van het tracé, met een vaart er bovenop. De nieuwe vaart, alvast “Delflandsevaart gedoopt, ligt op boezemniveau en precies midden tussen de twee huidige boezems, de Schie en de Vlaardingsevaart. Ook verbindt deze nieuwe vaart prachtig de polder met het stedelijk gebied.
In de Milieu Effecten Rapportage (MER) is de variant ‘A4 met Vaart’ niet opgenomen, ondanks herhaaldelijke en verschillende verzoeken van betrokken partijen uit het gebied. Het MER advies van 2 juli 2009 (en daarmee de keuze van de ministers!) heeft dus alleen betrekking op een vergelijking tussen het verbreden van de A13+ A16 en de aanleg van de A4 volgens het IODS-convenant.

De ministers onderkennen dat het alternatief ‘A4 met vaart’ beter is voor het landschap.

De A4 met vaart past goed in het landschap.

Punten van kritiek zijn dat het plan voor een ondertunnelde A4 veel duurder zou uitvallen, hoge risico’s met zich meebrengt en tot vertraging zou leiden. Dit is een misvatting. De techniek maakt een fabrieksmatig bouwproces mogelijk, waardoor de bouwtijd korter kan zijn en de kosten even hoog of zelfs lager kunnen uitvallen dan in de huidige IODS-variant, het is een éénduidige wijze van bouwen.

Bij de aanbesteding kan ruimte gelaten worden voor marktpartijen om een aanbieding te doen gebaseerd op de variant ‘A4 met Vaart’. Indien de aanbieding financieel haalbaar is en voldoet aan de kaders van de Tracéwet procedure kan dan alsnog voor deze aanbieding worden gekozen”, aldus het onafhankelijk advies van Royal Haskoning, december 2008.

De AWP Delfland juicht toe dat er nu eindelijk een beslissing is gevallen met betrekking tot verlenging van de A4, dit heeft meer dan 40 jaar geduurd. Het is nu technisch mogelijk om de gehele verlenging te ondertunnelen en tegelijkertijd het watersysteem te versterken. Het zou wat betreft de AWP Delfland van maatschappelijke betrokkenheid getuigen als Delfland vanuit haar deskundigheid krachtig stelling neemt in de variantendiscussie ten gunste van een ondertunnelde aanleg.

Daarom heeft mijn partijgenoot Hans Middendorp het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden een aantal vragen gesteld. De belangrijkste vraag: "Kunnen wij de hoogheemraad en het college hierbij enthousiasmeren om duidelijk stelling te nemen in de variantendiscussie, en dit ook uit te dragen in de bestuurlijke overleggen en naar de partijgenoten in de Tweede Kamer; en om deze stellingname ook publiekelijk uit te dragen, in bijv. interviews en in de Delflandpagina's in de huis-aan-huis bladen? En indien U onverhoopt dit enthousiasme niet deelt, kunt U dan onderbouwen waarom niet?"

Het is nu wachten op antwoord.

Meer informatie, website A4 met vaart.

Weergaven: 493

Reactie van Guido op 17 Maart 2010 op 20.33
Lees hier verder.
Reactie van Guido op 15 April 2010 op 18.37
Reactie van Guido op 5 Mei 2010 op 22.34
Zie ook dit evenement.
Reactie van Guido op 19 Mei 2010 op 21.05
Van een van onze collega VV-leden bereikte ons de volgende kritische noten m.b.t. de A4 met Vaart:

Het betoog van de voorstanders van de A4-met vaart is gestoeld op kostenneutraal, technisch eenvoudig toepasbaar, etc.
VNO-NCW heeft een brief geschreven met een aantal vragen aan de gemeente Schiedam op 7 december 2009.

Omdat de antwoorden achterwege bleven, is middels een dwingende procedure nu naar voren gekomen dat de gemeente Schiedam geen volledige openheid van de rapportage door Royal Haskoning heeft gegeven. Er bleek nog een 2e rapport te zijn, een kostenraming eveneens van 20 oktober 2009, dus ruim voor de brief van VNO/NCW. Een zeer onelegante opstelling van de Gemeente Schiedam, die een ieder op het verkeerde been heeft gezet. Ook de vereniging Midden-Delfland is hierbij betrokken, pag 4. art.1.1.

Uiteindelijk blijkt de A4 met Vaart volgens het rapport met 250 miljoen duurder zijn ten opzichte van de IODS variant.


Deze informatie is voor mij volledig nieuw en ik betreur het dat deze achtergehouden is.

Het verandert overigens niet mijn standpunt dat de A4 met Vaart beter is voor het landschap. Dat dat meer mag kosten, is ook niet nieuw, zie de tunnel onder het Groene hart. Wat mij betreft is de beste oplossing voor Midden-Delfland dus nog immer de A4 mét Vaart.
Reactie van Guido op 19 Oktober 2010 op 19.04
De AWP heeft zienswijzen ingediend op het tracébesluit. Inmiddels is de nota van beantwoording zienswijzen van het ministerie met de reactie op onze zienswijze bekend:

155-01
Het bevoegd gezag neemt kennis van het standpunt van inspreker.

155-02
De A4 DS wordt ingepast conform de afspraken in het IODS-convenant 2006 en de resultaten van bestuurlijk overleg, inclusief de geluid- en zichtgarantie in het stiltegebied. De (O)TB-variant voldoet aan de
afspraken met de omgevingspartijen die het IODS-convenant 2006 hebben ondertekend. In de Tracewetprocedure zijn de beschikbare alternatieven in de startnotitie en de twee stappen uit de TN/MER onderzocht. Op basis van het MER heeft het bevoegd gezag gekozen voor de A4 als optimale oplossing.
Eind oktober 2008 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten de zogenaamde vaartvariant niet alsnog toe te voegen aan de varianten uit de lopende MER-procedure. Dit is gebeurd op grond van drie argumenten:
1. een betrekkelijk geringe meerwaarde (slechts een deel van Midden-Delfland zou ondertunneld worden),
2. forse meerkosten (€ 150-500 mln.),
3. vertraging in de werkzaamheden van 12 tot 20 maanden.
In een meer recente vergelijking met een gewijzigd ontwerp van de '‘A4 met Vaart’' blijkt nog steeds een verschil van €240 miljoen tussen de beide ontwerpen, in het voordeel van de (O)TB-variant van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit cijfer is gebaseerd op de financiele gegevens van Haskoning.

155-03
De '‘A4 met Vaart’' wordt niet als alternatief in het planstudieproces meegenomen omdat, zoals hierboven onder 155-02 is aangegeven, het alternatief duurder is, het planstudieproces zou vertragen en een beperkte meerwaarde heeft t.o.v. het (O)TB-ontwerp.
Een van de doelen van de Crisis- en herstelwet is om belemmeringen in wet- en regelgeving zoveel mogelijk weg te nemen ten behoeve van een versnelde uitvoering van o.a. infrastructurele projecten. De kwaliteit van het besluit mag eVerkeer en Waterstaatel nooit in het geding zijn. Ook dat is uitgangspunt van de Crisis- en herstelwet.

155-04
De waterbeheerder heeft aangegeven dat er geen wateropgave in de betreffende polders en in de boezem ligt; de aanleg van extra bergingscapaciteit ligt daarom niet voor de hand en zal niet door de wegbeheerder verzorgd worden. De waterbeheerder heeft geen aanvullende wensen geformuleerd om de weg en rol te laten vervullen in de voorraadberging van zoet water. De aanleg en instandhouding van een boezemwater in de vorm van een kanaal dat op een betonnen constructie gefundeerd is een verslechtering van het watersysteem, omdat rondom het boezemwater kades ingericht moeten worden. De waterbeheerder eist in de keur dat in de beschermingszone van waterkeringen geen holle constructies mogen voorkomen. Het aquaduct is ruim gedimensioneerd; de vervangende waterlopen op het aquaduct en de verlegde waterlopen zijn gelijk aan of ruimer van afmeting dan de huidige waterlopen. Daarmee wordt voldaan aan de afspraken in het IODS-convenant 2006; het watersysteem verslechtert niet. Natuurvriendelijke oevers komen ook in ruime mate voor in het gepresenteerde ontwerp. De afvoer van licht verontreinigd water vanaf de weg wordt via bodempassages geloosd en voldoet aan de eisen van de waterbeheerder, het is dus schoon genoeg.
Inspreker gaat er ten onrechte van uit dat de Vaart wordt aangesloten op andere waterstromen in het gebied. Dit zal niet kunnen gezien zowel de hoogteverschillen tussen de Vaart en de omliggende wateren als om de waterkwaliteitsverschillen. Vervuild hemelwater wordt in het (O)TB-ontwerp op een gecontroleerde wijze afgevoerd.

155-05
In de Tracewetprocedure zijn de beschikbare alternatieven in de startnotitie en de twee stappen uit de TN/MER onderzocht. Op basis van het MER heeft het bevoegd gezag gekozen voor de A4 als optimale oplossing. De wijze van inpassing voldoet aan de afspraken in het IODSconvenant 2006 en de resultaten van bestuurlijk overleg, ook ten aanzien van het landschap. Hierboven is onder 155-02 ingegaan op het door inspreker aangevoerde over de variant ‘A4 met Vaart’.

155-06
In de Tracewetprocedure zijn de beschikbare alternatieven in de startnotitie en de twee stappen uit de TN/MER onderzocht. Op basis van het MER heeft het bevoegd gezag gekozen voor de A4 als optimale oplossing. Ten aanzien van de door inspreker voorgestelde waterrecreatiemogelijkheden, ligt de ‘A4 met Vaart’ dermate hoog in het landschap dat aansluiting op bestaande watergangen niet aan de orde is.
Hierboven is onder 155-02 verder ingegaan op het door inspreker aangevoerde over de variant ‘A4 met Vaart’.
Reactie van Guido op 16 December 2015 op 17.24
Het Hoogheemraadschap van Delfland verleende vandaag de gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat (RWS). Onder voorwaarden kan meer grondwater uit de verdiepte delen van de A4 tussen Delft en Schiedam worden weggepompt. Om dit besluit zorgvuldig te nemen is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door RWS. Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt. En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt.

Extra voorschrift
Delfland vindt het belangrijk dat de RWS-onderzoeken goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen. Wij zijn van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd. Hierop wordt ook gemonitord. Wij hebben dan ook een extra voorschrift opgenomen in het definitieve wijzigingsbesluit. Als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert moet RWS aanvullend andere maatregelen nemen.

Verdere procedure
Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland. Conform de Tracéwet wordt het definitieve wijzigingsbesluit bekendgemaakt. Er is dan een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.

Lees de samenvattende rapportage via: https://www.hhdelfland.nl/actueel/samenvattende-rapportage-onderzoe...
Reactie van Guido op 16 December 2015 op 17.33
Inmiddels is gisteren het besluit gevallen de vergunning te verlenen, zie bericht hierboven, onder voorwaarde dat het opgepompte water terug wordt gebracht in de laag waar het uitkomt. Volgens mij wordt hiermee voldoende recht gedaan aan de zorgen uit de omgeving.

Zie ook:
https://www.hhdelfland.nl/actueel/samenvattende-rapportage-onderzoe...

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2023   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden