Water weblog

Guido van der Wedden

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland vindt dat iedere burger moet kunnen genieten van het water, de dijken en natuurvriendelijke oevers van het waterschap. En hoe kan dat beter dan vanaf het water? Delfland moet zich daarom van de AWP Delfland inspannen om de vaarwegen te verbeteren. De AWP Delfland stelt het vaarwegbeleid daarom via schriftelijke vragen aan de orde.

 

Van oudsher ging de provincie over het vaarwater, maar die taak is overgeheveld naar het waterschap. Delfland is daarom op dit moment druk bezig met een herziening van het vaarwegenbeleid. Eén van de onderdelen daarvan is het opnieuw vaststellen van de vaarkaart. Dit is een kaart met alle wateren waarop gemotoriseerd gevaren mag worden. Een ander onderdeel is het vaststellen van de minimale brughoogtes en -breedtes in de doorvaart.

 

Tot voor kort gold hiervoor het provinciale recreatievaarwegenplan 1984. Helaas is hier slecht op gehandhaafd. Een aantal vaarwegen is inmiddels niet meer bevaarbaar, bijvoorbeeld omdat een aantal bruggen in ons beheersgebied niet voldoet aan de minimale doorvaarthoogtes. Gemeenten hanteerden vaak het kortzichtige beleid dat de laagste brug in een watergang maatgevend is voor de minimale brughoogte. Door verzakkingen wordt zo door de jaren heen steeds minder mogelijk. Onlangs nog zijn zo in de Lookwatering weer meer lage bruggen voor de wijk Harnaschpolder aangelegd, terwijl bij omwonenden de wens leeft de Look weer bevaarbaar te maken. Door de levenscyclus van bruggen van 50 jaar valt er echter veel te verbeteren door bruggen juist steeds op een bepaalde hoogte te brengen. In de gemeente Westland is bijvoorbeeld de ambitie geformuleerd bij brugvervanging of renovatie een minimale doorvaarthoogte van 1,80 m te hanteren.

Vaarwegen op het provinciale recreatievaarwegenplan 1984

 

Het vaarwegenbeleid van Delfland kan mogelijk als een soortgelijk instrument gehanteerd worden. De AWP Delfland vraagt zich daarom af welke ambitie Delfland bij het opstellen van dit beleid hanteert: handhaven van de huidige situatie, herstel van de situatie uit het provinciale recreatievaarwegenplan 1984 of, nog beter, verdere verbetering van vaarwegen om ons gebied daarmee beter doorkruisbaar te maken, met alle positieve gevolgen voor recreatie en daarmee lokale economie tot gevolg?

 

De AWP Delfland is voorstander van dat laatste. Een voorbeeld is de Strijp/ Reijnerwatering: deze watergang vormt een directe vaarverbinding tussen Westland/ Midden-Delfland en Den Haag via Wateringseveld, zonder dat daarbij 1,5 uur hoeft te worden omgevaren via het Rijn-Schiekanaal. De Strijp/ Reijnerwatering wordt in het provinciale recreatievaarwegenplan 1984 dan ook genoemd als zogenaamde 'niet provinciale vaarweg'. Vreemd genoeg staat Delfland op deze vaarweg geen gemotoriseerd vaarverkeer (meer) toe. Deze watergang is op sommige punten smal of ondiep, maar dat geldt ook voor veel andere watergangen in ons gebied, waar wel gevaren mag worden.

 

De AWP Delfland zou willen dat Delfland de ambitie formuleert om deze en andere vaarwegen te verbeteren. Dat hoeft geen geld te kosten, alleen moeten er regels opgesteld worden, zodat gemeentes die een brug vernieuwen of projectontwikkelaars die een nieuwe brug bouwen, verplicht worden bepaalde doorvaarthoogtes in acht te nemen. Zo kun je op nog meer plaatsen in ons gebied per boot komen en kan ons gebied op termijn nog interessanter voor watersporters worden.

 

Lees de volledige schriftelijke vragen hier.

Weergaven: 463

Reactie van Guido op 9 Juli 2014 op 19.52

Uit de beantwoording van het college blijkt dat Delfland geen ambitie heeft om de vaarwegen in het gebied te verbeteren.

De antwoorden roepen een aantal vragen op, die ik morgen in de Verenigde Vergadering zal stellen:

Antwoord op vraag 1, dat Delfland niet de vaarwegbeheerder wordt, maar de provincie wél haar vaarwegverordening intrekt, roept bij mij drie vragen op:
1. Wie is dan wel de vaarwegbeheerder? Blijft de provincie dat?
2. Regelt de verordening medegebruik dezelfde zaken als de vaarwegverordening? Of worden die elders geregeld en is dat document dan eind 2014 klaar? Hoe worden wij als algemeen bestuur betrokken bij de keuzes en totstandkoming?
3. Wordt dit bij de andere waterschappen in Zuid-Holland op dezelfde manier geregeld?

Naar aanleiding van het antwoord vraag 3: als Delfland geen vaarwegbeheerder is of wordt, op grond waarvan wordt dan gemotoriseerd vaarverkeer geweerd van de Reijnerwetering?

Reactie van Guido op 4 November 2014 op 9.33
Vandaag in de commissie Bestuur Organisatie en Bedrijfsvoering over dit onderwerp gesproken. Het college van D&H is niet van plan het vaarwegbeheer (brughoogtes, doorvaarbreedtes, dieptes) te regelen in de vaarwegverordening. Dit is geen taak van Delfland en als gemeentes iets willen, moeten ze dit zelf maar regelen. Er zijn geen andere partijen die de oproep van de AWP steunen om dit wel te reguleren vanuit Delfland.

De AWP zal hier een verkiezingsitem van maken, als wij veel zetels hebben kunnen we dit na de verkiezingen opnieuw agenderen.
Reactie van Guido op 22 Juni 2015 op 18.42

Naar aanleiding van onder andere het bericht over dit onderwerp in de Delftse Post, ben ik op 21 november 2014 gebeld door het sectorhoofd handhaving van Delfland.

In de commissievergadering is op mijn vraag geantwoord: "De vaarwegverordening gaat binnenkort de inspraak in. De hoogte van bruggen is niet de verantwoordelijkheid van het waterschap. [...] Aan de reguleringskant ligt op dit punt geen aanvullende taak voor het waterschap."

Dit wekt ten onrechte de indruk dat Delfland niets doet om de brughoogtes te beschermen, terwijl ze juist heel erg hun nek uitsteken en extra werk doen. Delfland is weliswaar niet aangewezen als vaarwegbeheerder, maar gaat hier op eigen initiatief wel werk aan doen, zelfs meer dan andere waterschappen. Het belangrijkste is dat de brughoogtes in beleidsregels worden vastgelegd, waarvoor input van de gemeenten zal worden gebruikt, en waaraan vergunningverleners zullen toetsen. Dit gebeurt voordat het provinciale vaarwegenplan komt te vervallen.

Reactie van Guido op 28 Juni 2015 op 20.05

Onlangs bereikte mij het bericht dat de provincie de verordening, die nu nog brughoogtes bechermt, gaat intrekken. Dit terwijl er nog geen vervangend beleid van Delfland is. Samen met de VVD Delfland, heb ik daarom opnieuw schriftelijke vragen gesteld.

Reactie van Guido op 8 Augustus 2015 op 14.31

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2022   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden