Water weblog

Guido van der Wedden

Stadssingel Delft - samenvatting correspondentie/ gesprekken met gemeente 2007-2010

In 2007 complimenteerde ik de gemeente met de plannen de singel langs de Phoenixstraat te herstellen en vroeg ik of het mogelijk was deze singel bevaarbaar te maken met aansluiting op de Watertorengracht. Vanwege het feit dat de tunnel bij de Gist al bovenkwam, was dit toen (e-mail 18 juli 2007) volgens Barry Raymakers van de gemeente Delft technisch onmogelijk. Wel schreef hij "De plannen voor de singel worden wel zodanig uitgewerkt dat het water er optimaal tot zijn recht komt en het eventueel met kleine bootjes bevaarbaar zou kunnen zijn."


Op 1 november 2007, tijdens de borrel na afloop van de uitreiking van de Zuid-Hollandprijs, sprak ik toenmalig directeur Edith Bijleveld van Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft (OBS) erop aan. Die beweerde toen bij hoog en bij laag dat de behoefte er niet was, omdat er 'nagenoeg geen scheepvaart op de Buitenwatersloot en in het Westland is'. Inmiddels erkent iedereen in Delft het tegendeel, mevrouw Bijleveld had helaas geen oog voor water.


Toen in 2008 bleek dat de tunnel dankzij een extra bijdrage van het Rijk langer zou worden, heb ik het onderwerp nog een keer aangekaart. Het was volgens Barry Raymakers (e-mail 14 juli 2008) echter nog steeds technisch onmogelijk om de singel door te trekken tot aan de Watertorengracht.


Eind 2008 verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad waarin ik uiteen zette waarom ik vond dat de stadssingel hersteld moest worden. Naar aanleiding van dit artikel kreeg ik veel positieve reacties: ouderen vertelden hoe zij vroeger voor de aanleg van het viaduct in de toen nog aanwezige singel gekanood hadden, jongeren zagen zichzelf al zitten op een terras aan het water waar zij met hun sloepje aangemeerd hadden. Ik kreeg zóveel positieve reacties van mij onbekende burgers dat dit voor mij aanleiding was om verder te gaan.


Onder auspiciën van het projectbureau van de Vereniging Regio Water, waar Delft lid van is, is er toen een bespreking georganiseerd met het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft (OBS), waarbij dit onderwerp ter sprake kwam. Voorafgaand aan dit overleg schreef ik een memo met argumenten voor herstel van de stadssingel rond Delft (zie dit artikel voor de inhoud van de memo).


Dit overleg vond op 6 juni 2009 plaats in tegenwoordigheid van JanGeert van der Post en de inmiddels nieuwe directeur, Bartjan Kouwenhoven. Tijdens dit constructieve overleg werd duidelijk gemaakt dat doortrekken van de gracht helaas financieel niet haalbaar was. Op de vraag of het dan zoals dhr. Raymakers had gezegd op zijn minst mogelijk zou worden om met een watertaxi bezoekers bij de Molen en het Prinshof af te zetten, werden als knelpunten voor de hiervoor benodigde bruggen met een zeeg over de nieuwe singel aangevoerd: "of het fietscomfort hier niet te veel onder gaat lijden en of Busquets dergelijke bruggen nog wel vindt passen in het “beeld” van zijn gehele ontwerp."


Gelukkig gaf dhr. Busquets, die duidelijk een visie heeft, al op 29 juni 2009 antwoord op de vraag uit de zaal of hij vond dat de singel bevaarbaar moest zijn of een dode waterloop moest worden: ja, natuurlijk moest het een levendige singel met bruggen met een zeeg worden, die ook goed aansluiten bij de bolle bruggen in de binnenstad.

In het overleg op 6 juni 2009 werd door OBS tevens gezegd dat "apart bekeken [moet] worden of de doorvaarthoogte van 1,20 m ook haalbaar is bij de bruggen in de verkeersweg Phoenixstraat en de brug tussen de Phoenixstraat en de Hugo de Grootstraat."

Dit alles had echter geen prioriteit bij OBS omdat men "met het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte nog lang niet begonnen was". Eerste prioriteit was de tunnel. Als voordeel daarvan werd toen overigens door OBS zelf wel gesignaleerd dat bruggen met een zeeg, omdat ze nog niet ontworpen zijn, in elk geval niet meer ontwerpkosten met zich mee zouden brengen: het ontwerp was er immers nog niet.


In februari 2010 nam een ruime meerderheid van de Delftse gemeenteraad, op de SP na, de gewijzigde rapportage programmatische aanpak Water III aan. Deze zogenaamde waterbrief beschrijft wat de gemeente op het gebied van waterbeleid de afgelopen drie jaar heeft bereikt en schept kaders voor de komende gemeenteraad voor wat betreft de koers die in gedachte is om grote kansen voor Delft te benutten. In deze waterbrief is onder andere te lezen: “Ringvaart om Binnenstad: Er wordt onderzocht of een bevaarbare ringvaart via de Oude Delft rondom de binnenstad van Delft tot de mogelijkheden behoort. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan wordt onderzocht of de Phoenixgracht tot het Prinsenhof bereikbaar kan worden gemaakt voor boten/watertaxi's.”


Tijdens een vervolgoverleg met OBS op 24 maart 2010 werden de resultaten van het uitzoekwerk van OBS gepresenteerd:
Voor het toegankelijk maken van de nieuwe gracht langs de Spoorsingel bleek dat met name de brug aansluitend op de Hugo de Grootstraat een obstakel vormt. "De maaiveldhoogten aan de westzijde van deze gracht maken dat er onvoldoende doorvaarthoogte kan worden gecreëerd”. In de vergadering wordt door mij geopperd te kijken of een schuin liggende brug met aan de oever van de Phoenixstraat wellicht wel voldoende hoogte gemaakt kan worden en dat daar “met een beperkter doorvaartbreedte misschien wel een bruikbaar profiel ontstaat. Dit zou nader uitgezocht moeten worden. Cruciaal in deze optimalisering is of de vereiste minimale doorvaarthoogte toch nog wat lager gesteld kan worden." Dat kan, kano’s, roeiboten, sloepjes en watertaxi's hebben weinig nodig, toeristen vinden het immers prachtig af en toe te moeten bukken. Ik heb helaas nooit meer een uitkomst van dit uitzoekwerk gehoord.


Uit een e-mail van een bestuursassistent van wethouder Junius van 8 juni 2010 blijkt inmiddels echter dat uit navraag van deze assistent blijkt dat het antwoord van OBS is dat "technisch alles mogelijk is". Ik was verheugd te horen dat technisch alles mogelijk is, want dat was nu juist wat OBS nog zou uitzoeken. Ik vroeg daarom de wethouder te zorgen dat de bevaarbaarheid van de nieuwe singel langs de Spoorsingel ook concreet in de plannen zou verschijnen.


Op 14 juni 2010 ontving ik hierop echter een afwijzend bericht namens mevrouw Junius: “Hartelijk dank voor uw verduidelijkende mail en bedankt voor uw waardering. Navraag leert echter dat om welk deel van de Spoorzone het ook gaat elke verandering aan de huidige plannen vertraging oplevert. En ook financiële gevolgen heeft. Wethouder Junius blijft daarom van mening dat aanpassing van de huidige plannen onwenselijk is.


Vreemd dat over een verandering van de plannen wordt gesproken terwijl in 2007 de singel mogelijk nog bevaarbaar gemaakt zou worden. Op mijn reactie op de e-mail van de wethouder met een datumvoorstel voor een gesprek over dit onderwerp werd als reactie gegeven dat de voorgestelde datum niet mogelijk was, zonder de opening voor een gesprek op een ander moment te geven.


U begrijpt dat ik de manier betreur waarop door de gemeente met de ideeën van betrokken burgers wordt omgegaan: enerzijds ben ik blij dat OBS steeds de moeite neemt om zaken uit te zoeken en die, zij het na lange tijd en veelvuldig aandringen, terug te koppelen naar de betrokkenen, anderzijds lijkt er wel een zekere 'vertraag en heers' tactiek te worden gehanteerd. Eerst zegt men dat er geen haast is omdat het ontwerp van de ruimtelijke ordening nog niet af is, alle tijd nemen om zaken uit te zoeken en daar dan zolang over doen, dat het daarna niet meer in de plannen past omdat het ontwerp van de ruimtelijke ordening af is. In 2007, toen inspraak nog mogelijk was, werd mij door de gemeente gemeld dat de singel bevaarbaar voor kleine bootjes zou worden, vervolgens praten wij er jaren over, waarbij mij op zeker moment door OBS zelfs werd gemeld dat we geen haast hebben omdat het ontwerp voor de openbare ruimte nog niet af is, en in 2010 krijg ik te horen dat het technisch mogelijk is, maar vertraging en meerkosten zou opleveren.


Het ontwerp voor de openbare ruimte is overigens nog helemaal niet af, via de stadsdialoog mochten burgers immers eind juni nog meedenken met de gemeente hierover waarna de architect aan de slag gaat. Daarnaast kreeg ik op 15 juni een brief van OBS waarin gesteld werd dat het project minstens een jaar vertraging oploopt vanwege kabel- en leidingperikelen…


Verder: op het idee om uit te zoeken of wat minder doorvaartbreedte en hoogte wel mogelijk is (zodat grotere schepen niet, maar sloepen, roeibootjes, watertaxi's en kano's wel onder de Hugo de Grootbrug door kunnen) had OBS ook zelf kunnen komen, er zijn genoeg inventieve ingenieurs bij betrokken. Het werkt vertragend te wachten met terugkoppelen van juni 2009 naar maart 2010 en dan weer zaken te gaan 'uitzoeken'. Door het initiatief veelal aan de vraagzijde bij de burgers te laten en maar lang genoeg te wachten met antwoorden zal straks blijken dat niets meer mogelijk is omdat het ontwerp dan echt af is. U begrijpt, ik ben teleurgesteld in de passieve houding van deze gemeenteambtenaren.


Busquets zag de bolle bruggen uit het centrum voor zich. De grotere bruggen (Koornmarkt, Voorstraat, Oude Delft) in het centrum zijn allen hoger (minimaal 1,70 m). Alleen de Hugo de Grootbrug als obstakel voor een hogere doorvaart, daar moet een oplossing voor verzonnen kunnen worden lijkt me…


Water leeft. Ik krijg nog steeds veel vragen van enthousiaste burgers die vragen hoe het zit met de plannen voor het doortrekken van de singel. Deze vragen komen uit alle leeftijden en lagen van de samenleving, van leden van de Delftse kring, studenten tot ouderen: “In mijn jeugd, dus in het begin van de vorige eeuw, voer ik met mijn ouders regelmatig de vaarweg van Vlaardingen naar Scheveningen. In Delft na het uitvaren van de Buitenwatersloot bakboord-uit langs de molen en Calvé naar de Schie. Zij zijn allen hevig teleurgesteld als ik vertel dat het ambitieniveau inmiddels is bijgesteld naar een in elk geval bevaarbare singel en verbaasd te horen dat zelfs dát op hevige ambtelijke weerstand stuit… Daarom richt ik mij in een open brief tot de gemeenteraad en vraag de raad in actie te komen.

Weergaven: 213

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden