Water weblog

Guido van der Wedden

In een e-mail van 6 november 2009 aan een aantal leden van de Verenigde Vergadering (VV) beschuldigt de actiegroep Black Water Gate de dijkgraaf en secretaris ervan de VV met het VV-voorstel Informatie inzake “Essesteijn” nr. 770131 d.d. 3 september 2009 van foutieve informatie te hebben voorzien.

Het betreft een watergang aan de Klaverweide in de wijk Essensteijn, die volgens de actiegroep in het verleden gebruikt zou zijn als dump voor giftige stoffen. Volgens de genoemde actiegroep ligt er midden in de woonwijk een chemische tijdbom, ontstaan vanaf 1950, toen er midden in de polder afvalstoffen uit heel Nederland mochten worden afgestort in een diepe, uitgegraven kuil, vol met water.

In het VV-stuk wordt gesteld dat uit de rapportages van adviesbureau Adverbo blijkt dat er geen zware verontreinigingen zijn aangetroffen. Volgens genoemde actiegroep blijkt uit deze en andere rapportages van Adverbo nu juist dat het zou wemelen van zware verontreinigingen en ernstige kankerverwekkende stoffen. In het VV-stuk wordt verder gesteld dat volgens het rapport van Aqua Terra Nova “geen giftige stoffen aangetoond” terwijl volgens genoemde actiegroep in het rapport met nummer 29041/AQT301OWa/MP op blz. 4 staat dat dit wel het geval is.

De actiegroep heeft medio 2009 bij het O.M. strafaangifte gedaan tegen bestuurders van Gemeente Leidschendam-Voorburg en provincie Zuid-Holland wegens grove nalatigheden in dit pijndossier en overweegt nu ook strafaangifte te gaan doen tegen de dijkgraaf en zijn secretaris, die niet alleen de Verenigde Vergadering van Delfland misleiden, maar dezelfde grove nalatigheden tonen als de andere bestuurders.

De Algemene Waterschapspartij Delfland stelt gezien de ernst van de beschuldigingen, een nadere toelichting op prijs. Daarom zal mijn collega Hans Middendorp tijdens de komende VV een aantal vragen stellen:

1. Kan het College de achtergrond van deze discussie aangeven, met name de verdenkingen die er zijn (geweest) over water en/of bodemverontreiniging in Essensteijn, de uitkomsten van de onderzoeken en de eventuele maatregelen die zijn genomen, en of het college reesd eerder met deze actiegroep of andere bewoneersorganisaties in contact is geweest over dit onderwerp, en met welk resultaat?

2.Concreet: Wat is de rol van Delfland als beheerder van oppervlaktewater en ondiep grondwater in dit dossier?

3. Hoe kan het dat in het stuk 770131 van 3 september over twee rapporten wordt gezegd dat er geen zware verontreinigingen in worden gemeld, terwijl deze er volgens de actiegroep wel in blijken te staan? Is er aanleiding om de conclusie uit het VV-stuk hierop te herzien?

4. Op welke wijze wil het College acteren in dit dossier, inclusief communicatie naar bewoners van de wijk Essensteijn?

5. Graag krijgen wij inzage in deze rapporten die door Delfland zijn gebruikt voor het opstellen van stuk 770131.

Weergaven: 725

Reactie van Guido op 16 December 2009 op 21.10
De dijkgraaf heeft in de VV antwoord gegeven namens het College. Uit de antwoorden bleek dat er de afgelopen jaren met onderzoeken is ingegaan op deze aantijgingen, maar dat uit de resultaten geen enkele grond voor deze beschuldigingen is gekomen. Samen met de volkstuinders is een heel traject doorlopen. De resultaten zijn gedeeld met de gemeente Leidschendam-Voorburg, en in overleg is geconcludeerd dat er geen grond is voor nader onderzoek naar watervervuiling. Verder heeft de dijkgraaf bevestigd dat er voor het dagelijks bestuur geen reden is om de conclusie over de verschilende rapportages, zoals weergegeven in de VV-notitie van 3 september, te herzien.

Wat de AWP Delfland betreft is hiermee voor het moment de kous af. Wij accepteren het antwoord door de dijkgraaf dat het dagelijks bestuur adequaat heeft gehandeld, en in nauw overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de volkstuindersvereniging. Wij zullen dan ook geen nadere stappen ondernemen in dit dossier, tenzij er nieuwe gegevens naar voren komen. Actiegroep Black Water Gate hebben wij aangeraden om zelf een onderzoek te laten uitvoeren door TNO of Alterra.
Reactie van Hans Holtrop op 17 December 2009 op 9.06
Beste Guido,

Alsnog hartelijk dank dat jullie Algemene Waterschapspartij aan de Dijkgraaf vragen hebben gesteld over de zware, kankerverwekkende verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater in de woonwijk Voorburg-Essesteijn.
Uiteraard missen jullie drie jaar dossierkennis over dit onderwerp.
Desondanks hebben jullie toch vragen gesteld.
En dat is dapper.
Je hebt kunnen constateren in de afgelopen weken,
dat ná de Gemeente Voorburg en ná Provincie Zuid-Holland
en ná Ministerie VROM-Inspectie en ná HHR-Delfland,
nu de leden van de Tweede-Kamer zich aan het verdiepen
zijn in dit pijndossier.
Mocht dat nog niet het door ons gewenste resultaat
opleveren, dan gaan we nog een niveau hoger.
Indien de Officier van Justitie de zaak niet oppakt,
dan wenden we ons tot de leden van het Gerechtshof
's-Gravenhage met verzoek op grond van art. 12
alsnog opdracht te geven aan de Officier van Justitie
tot vervolging over te gaan van die bestuurders bij
Gemeente, Provincie, Ministerie en HHR,
die door hun grove nalatigheden de volksgezondheid
van ongeveer 10.000 bewoners in gevaar hebben
gebracht.

Met vriendelijke groet,

Shalom,

Namens "Black Water Gate"

Hans Holtrop
Reactie van Hans Holtrop op 3 Februari 2010 op 7.01
Beste Guido,

Donderdagavond 21 januari 2010 heeft Gemeente L'dam-Voorburg een zgn. "Inloopavond" georganiseerd.
Als "Black Water Gate" kunnen we niets anders dan vaststellen, dat de Gemeente werkelijk alles uit de kast heeft gehaald om haar standpunt te bevestigen.
Op deze "Inloopavond" (door "Black Water Gate" omschreven als : "In de val loop avond") stond een groep van ongeveer 22 deskundigen van Gemeente, Provincie, Ministerie VROM, HHR-Delfland, GGD, begeleid door de Burgemeester en twee Wethouders plus vier communicatiemedewerkers van de Gemeente, rondom tafels opgesteld, waarop borden van 1,5 m. hoogte stonden, met daarop teksten uit allerlei rapporten, die de indruk wekten, dat er niets aan de hand is in Essesteijn.
De belangstelling uit de wijk was daverend : ongeveer drie bewoners en een paar volkstuinders. Pers was niet of nauwelijks aanwezig.
Rond 21.30 u. ging de Burgemeester tussen de deskundigen staan en riep als een echte leider, dat discussie in een democratie een goede zaak is, doch dat met deze presentatie een einde was gekomen aan de discussie met "Black Water Gate" over de verontreiniging in Essesteijn. Punt uit, streep eronder.
Daarmee het doel van deze avond van de kant van de Gemeente duidelijk verwoordend.
Een communicatiemedewerker had in de loop van de avond, met Wethouder Beimers aan haar zijde,
die al lispelend iets mompelde, een envelop overhandigd aan "Black Water Gate".
's Morgens had afdeling Communicatie nog laten weten aan "Black Water Gate", dat haar 180 vragen over het oppervlaktewater en wel n.a.v. de uitgebrachte rapporten van de door de Gemeente ingehuurde milieuadvies-bureaus, nog wel een paar weken op zich zou laten wachten.
N.B. : "Black Water Gate" had d.d. 27 november 2009 ongeveer 130 vragen en 24 december 2009 ongeveer 50 vragen ingediend bij de Gemeente, met verzoek vòòr 7 januari 2010 een reaktie te mogen ontvangen, zodat
op do av 21 januari 2010 met de deskundigen een zinnig gesprek kon plaatsvinden.
De Gemeente had helaas een andere agenda : Punt uit, streep eronder, einde discussie.
De "In de val loop avond".

Vrijdag 22 januari 2010 heeft "Black Water Gate" de envelop van Wethouder Beimers geopend.
Daarin zat een stuk van 17 kantjes met daarop vragen en antwoorden.
"Black Water Gate" heeft dat stuk vermenigvuldigd en uitgezet bij haar deskundigen.
Dinsdag 2 februari 2010 is "Black Water Gate" weer in vergadering bijeen geweest.
Tijdens de bespreking van het stuk van Wethouder Beimers werd één ding duidelijk :
De Gemeente L'dam-Voorburg liegt en bedriegt dat het een lieve lust is.
130 vragen van "Black Water Gate" zijn merendeels geparafraseerd.
De antwoorden daarop zijn dan ook géén antwoorden op de door "Black Water Gate" gestelde vragen.
Een aantal cruciale vragen zijn domweg niet beantwoord.
De 50 vragen van 24 december 2009 zijn in het geheel niet beantwoord.

De topambtenaar van Ministerie VROM informeerde do av 21 januari 2010 met nadruk bij "Black Water Gate" wat zij zou gaan doen, nu de milieu Officier van Justitie zonder onderbouwing de uitgezette lijn van Gemeente, Provincie, Ministerie VROM, HHR, heeft gevolgd : niets aan de hand, alles in orde.
"Black Water Gate" gaf aan, dat zij al in het najaar van 2009 had bekend gemaakt, dat bij een beslissing van de OvJ tot niet-vervolging de weg naar het Gerechtshof gekozen zou worden, waar aan de Rechters gevraagd zal gaan worden alsnog opdracht te geven aan de OvJ tot vervolging van de Bestuurders over te gaan.

U dient te beseffen, dat de eerste 180 vragen alleen nog maar gaan over het oppervlaktewater.
De topambtenaar van het Ministerie Vrom liet blijken, dat de 180 vragen in gezamenlijk overleg tussen Gemeente, Provincie, Ministerie VROM en HHR waren beantwoord. De inzet van de desbetreffende ambtenaren is ontroerend. Daar waar Ministerie VROM vanaf maart 2009 halsstarrig heeft geweigerd in enig overleg te treden met "Black Water Gate" en heeft verzuimd de door "Black Water Gate" aangeleverde rapporten van de milieuadviesbureaus nauwgezet te onderzoeken op grove onjuistheden, heeft Ministerie VROM vanaf 27 november 2009 in intensief overleg met Gemeente, Provincie en HHR keihard gewerkt aan het zoveel mogelijk onjuist beantwoorden van de door "Black Water Gate" geformuleerde vragen, die nu juist bewijzen welke misleidingen, onjuistheden, fraudes in de rapporten van de ingehuurde milieuadviesbureaus staan vermeld.

En "Black Water Gate" staat pas aan het begin van reeksen kritische vragen.
Nu zijn 180 vragen geformuleerd over het oppervlaktewater.
In 2010 gaan vragen komen over de bodem en het grondwater, waar spijkerhard uit blijkt, dat we in Essesteijn te maken hebben met een ernstige giframp, veroorzaakt door chemische kankerverwekkende stoffen in bodem,
grond- en oppervlaktewater.
Het overlijden aan kanker in de wijk Essesteijn, i.h.b. het overlijden aan kanker van de bewoners van het eerste uur, heeft dramatische vormen aangenomen. Daar waar in Nederland drie op de tien mensen overlijden aan kanker (op zich al dramatisch), overlijden in Essesteijn naar de mening en inzicht van "Black Water Gate", zeven à acht mensen van de tien bewoners van het eerste uur aan kanker. Op de volkstuinen in Essesteijn zijn op rij in de afgelopen tijd negen mensen aan kanker overleden.
Reden voor paniek.
Gegronde reden voor zeer ernstige zorgen.
Bestuurders zijn labbekakken in deze.
Denken alleen maar aan de financiële consequenties van saneren.
En die financiële consequenties leiden tot het verlies van hun bestuurlijke baantjes.

"Black Water Gate" zal haar bevindingen voorleggen aan de leden van de Tweede-Kamer, i.c. de leden van de Tweede-Kamer Commissie VROM.

Met hartelijke groet,

Shalom,

Namens "Black Water Gate",

Hans Holtrop
Reactie van Guido op 11 Oktober 2015 op 11.40

Opmerking

Je moet lid zijn van Water weblog om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Water weblog

© 2024   Gemaakt door Guido.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden